Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

   Превентивне виховання – це успішна система підготовчих, попереджувальних

та профілактичних дій педагога з метою запобігання формуванню негативних звичок,

рис характеру, проявів асоціальної поведінки підлітків та організація належного догляду

за їх діяльністю.
   До завдань, які ставить перед собою превентивне виховання, передусім належить

формування високоморальної свідомості учнів, яка є головним чинником, що впливає

на вибір способів на основі морально – правових знань, уявлень, поглядів, переконань,

почуттів, які склалась у нашому суспільстві і становлять суспільну свідомість, що має

вирішальний вплив на формування індивідуальної свідомості.
   Одним із завдань превентивного виховання є формування в учнів моральних почуттів, які б регулювали їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, справедливості, відповідальності тощо.
   Другим завданням превентивного виховання учнів є вироблення у них навичок і звичок високоморальної поведінки. Оскільки у кінцевому підсумку вся виховна робота спрямовується на формування соціально активної особистості.
  Третім завданням превентивного виховання є формування в учнів активної позиції у соціальній сфері, тобто негативного і терпимого ставлення до проявів девіантної поведінки іншими та аморальних вчинків, прагнення взяти участь у боротьбі з цими негативними явищами, які, на жаль, ще мають місце у нашому житті, вироблення вміння протистояти негативним впливам.
   Четвертим завданням превентивного виховання, яке пронизує всю виховну роботу, є подолання у свідомості окремих учнів помилкових навичок і звичок поведінки, які сформувалися внаслідок помилок і недоліків формування.

   У превентивному вихованні учнівської молоді важливим є залучення до виховного процесу батьків, громадських організацій, самоврядування; координація взаємодії школи, сім’ї та громадськості. Постійна співпраця школи з

батьками, іншими суспільними виховними інститутами, забезпечує стійкість і стабільність навчально-виховного процесу, сприяє усуненню психолого-педагогічних порушень соціальної адаптації неповнолітніх.

   Робота педагогічного колективу ліцеї у напрямі превентивного виховання полягає передусім у формуванні в учнів високих моральних якостей, які є головним чинником вибору способів поведінки. Адже він має здійснюватись на основі морально-правових знань, уявлень, поглядів, переконань, почуттів, які склались у нашому суспільстві і становлять суспільну свідомість, що справляє вирішальний вплив на формування в учнів моральних почуттів, які регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, справедливості, відповідальності тощо.

   Як бачимо, превентивне виховання тісно пов’язане з правовиховною роботою, зокрема, з формуванням правової культури учнів.

   Необхідність формування правової культури учнів зумовлена наступними факторами:

  • по-перше, однією із сторін розвитку творчої особистості є наявність у неї високої культури поведінки, адже не можна вважати фізично здорову людину культурною, коли вона, маючи ґрунтовні знання, порушує норми моралі чи законів;
  • по-друге, в Україні спостерігається тенденція зростання дитячої злочинності, відповідно посилюється гострота проблеми правопорушень серед учнівської молоді.

   Статистика викликає тривогу і занепокоєність. За останні 10 років удвоє зріс рівень дитячої злочинності в Україні. Близько 70 тис. дітей і підлітків стоять на обліку правоохоронних органів. Питома вага юних правопорушників нині складає 25% проти 13% десять років тому.

   Криміногенність молоді загалом висока в усьому світі. Скажімо, за даними ООН до 30% молоді бере участь у протиправних діях, а 5% скоюють серйозні правопорушення. Однак паралелі з нами проводити тут аж ніяк не можна, тим більше якось виправдовувати загальними тенденціями суто наше явище. У нашій країні правопорушення мають іншу основу й інакші передумови.

   Причини злочинності неповнолітніх оцінюються всередині самого злочинного середовища: по-перше, відбувається його омолодження. Так, підлітки віком 14-17 років складають 8% загального населення України, однак скоюють чверть усіх злочинів зросла на 15%. По-друге, спостерігається значне зростання злочинності серед дівчат. Ця “прибавка” у порівнянні з 1988р. склала 44%. По-третє, збільшується рецидивна злочинність. Серед підлітків вона зросла на 20%, а 60% рецидивістів розпочали свою “кар’єру” ще підліткам.

   Характерною ознакою злочинності неповнолітніх є те, що вона в Україні набуває все більш організованого, групового характеру. Майже 40% правопорушень підлітків носить такий характер.

 

                                                                         З метою правової освіти і виховання учнів в ліцеї організовуються тижні правових 

                                                                         знань, в рамках яких проводяться різноманітні бесіди, вікторини, зустрічі,

                                                                         відеолекторії, конкурси на правову тематику.

                                                                             В ліцеї розроблена система профілактичної роботи:

                                                                        Класні керівники вивчають особливості контингенту учнів причини виникнення                                                                                 важковиховуваності, визначають шляхи вдосконалення роботи з ними та їх сім’ями.

                                                                       Заступник директора з навчально-виховної роботи планує виховну роботу з учнями,                                                                          що входять до групи ризику, кризовими сім’ями, координує і узгоджує план роботи                                                                           ліцею з планами роботи класних керівників.

  Класні керівники виявляють та вивчають інтереси, здібності, нахили учнів, залучають їх до різноманітних видів дільності.

   Весь педагогічний колектив надає допомогу в ліквідації прогалин в знаннях.