Державний навчальний заклад
"Професійний ліцей м. Українки"

                                                                           ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
                     ПРОМІЖНОГО (ПКА) ТА ВИХІДНОГО КОНТРОЛЮ (ДКА) З ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  Професійна підготовка учнів здійснюється у декілька етапів. Кількість етапів визначається кількістю рівнів кваліфікації (розрядів, класів, категорій) та термінами навчання. Кожен етап забезпечує отримання відповідного рівня кваліфікації робітничої професії, завершується виробничою практикою та поетапною атестацією, а при повному завершенні навчання – державною кваліфікаційною атестацією.
  Поетапна кваліфікаційна атестація (далі – ПКА) відноситься до проміжного контролю, Державна кваліфікаційна атестація (далі – ДКА) – до вихідного контролю і проводяться у відповідності до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах від 15.06.06 р. №419 та Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затверджених наказами МОН України від 31.12.1998 р. №201/469.
Час на проведення кваліфікаційної пробної роботи виділяється за рахунок кількості годин передбачених на професійно-практичну підготовку, а час на проведення ПКА та ДКА – за рахунок годин, передбачених ДС ПТО.
                                                         Поетапна атестація (проміжний контроль) включає:

 1. кваліфікаційну пробну роботу;
 2. іспит або залік і предметів професійно-теоретичної підготовки.

                                      Державна кваліфікаційна атестація (вихідний контроль) включає:

 1. кваліфікаційну пробну роботу;
 2. захист дипломної роботи (творчої роботи, що її замінює);
 3. дипломної роботи (дипломного проекту) – для учнів ІІІ ступеня вищого професійного училища, навчального центру.

                                                   Організація та проведення кваліфікаційних пробних робіт

 • Кваліфікаційна пробна робота є невід’ємною частиною кваліфікаційної атестації.
 • Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється майстром виробничого навчання під керівництвом старшого майстра, розглядається методичною комісією, погоджується з керівниками підрозділів підприємств і затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи.
 • Підбираються характерні роботи і вироби для даної професії і підприємства, де проходитиме виробнича практика. Вони повинні відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики випускника відповідної кваліфікації та технологічним вимогам, що діють на даному підприємстві. Орієнтовний перелік кваліфікаційних пробних робіт наведений у Типових навчальних програмах з виробничого навчання ДС ПТО з конкретного кваліфікаційного рівня професії.
 • Кваліфікаційна пробна робота виконується в останній тиждень виробничої практики (за рахунок часу відведеного на виробничу практику).
 • У зв’язку з тим, що учні, як правило, проходять виробничу практику на різних підприємствах та з метою чіткого контролю, заступником директора з навчально-виробничої роботи складається графік проведення кваліфікаційних пробних робіт.
 • У випадку, коли учні влаштовані на виробничу практику на підприємствах, які розташовані за межами міста (району, області) або неможливості організації проведення кваліфікаційних пробних робіт на підприємстві, їх проводять у навчальному закладі з дозволу управління освіти і науки.
 • Підготовку робочих місць, обладнання, інструментів, матеріалів, документації, забезпечення виконання норм і правил безпеки праці здійснюють майстри виробничого навчання з відповідними працівниками підприємства під керівництвом старшого майстра навчального закладу.
 • Учням повідомляється порядок і умови виконання кваліфікаційної пробної роботи, видається потрібна документація (креслення, технічні вимоги та інше), наряд на виконання роботи із зазначенням розряду роботи, норми часу.

                                                            Критерії оцінювання кваліфікаційної пробної роботи:

 • кінцевий результат виконання завдання;
 • організація робочого місця;
 • уміння та навички учнів правильно виконувати прийоми роботи;
 • уміння користуватись технічною документацією;
 • застосування сучасних методів праці;
 • уміння налагоджувати, обслуговувати і регулювати машини, механізми, пристрої та обладнання;
 • уміння користуватися інструментами;
 • дотримання правил безпеки праці;
 • правильне планування роботи;
 • запобігання нераціональним витратам матеріалів та енергетичних ресурсів.

Кваліфікаційна пробна робота вважається зарахованою за умови, що завдання виконано у відповідності з технічними та технологічними вимогами і в заданий час.

             Для проведення та обліку кваліфікаційних пробних робіт оформлюються наступні документи:
 - перелік кваліфікаційних пробних робіт (з підписами майстра групи, відповідального працівника підприємства або керівника підприємства та печаткою підприємства, установи, організації);
 - наряд на виконання кваліфікаційних пробних робіт (із зазначенням розряду робіт, норми часу);
 - протокол кваліфікаційний пробних робіт (з підписами майстра групи, відповідального працівника підприємства або  -   - керівника підприємства та печаткою підприємства, установи, організації). Протокол складається за місцем проведення кваліфікаційних пробних робіт. Результати виконання робіт переносяться у форму журналу виробничого навчання (Перелік-протокол). У разі проведення кваліфікаційних пробних робіт у навчальному закладі протокол завіряється директором ПТНЗ (форми додаються).
                                                                      Організація та проведення іспиту (заліку)
  Поетапна атестація (залік або іспит) з предметів професійно-теоретичної підготовки є другою складовою кваліфікаційної атестації.
  Викладачі професійно-теоретичної підготовки спільно розробляють комплекти варіантів комплексних завдань, які повинні охоплювати не менше ніж 75% змісту програмового матеріалу з основних спеціальних предметів та охорони праці (білети або різнорівневі тестові завдання для поетапної атестації), які розглядаються на засіданні методичної комісії і затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи.
  Поетапна атестація (залік або іспит) проводиться за рахунок часу визначеного робочими навчальними планами (6-7 годин) у рядку Державна атестація та інші форми контролю по завершенню кожного етапу навчання.
  Поетапну атестацію (залік або іспит) приймає комісія, яка затверджується наказом директора професійно-технічного навчального закладу не пізніше, ніж за два тижні до початку ПА, у складі голови – директора або заступника директора з навчально-виробничої роботи, викладача професійно-теоретичної підготовки та асистента-викладача.
  Результати поетапної атестації (заліку або іспиту) оформляються протоколом (форма додається) і заносяться в журнал теоретичного навчання на сторінку основного спецпредмету (у колонку – ПА).
  Результати складових поетапної атестації: зведену відомість підсумкових оцінок предметів професійної підготовки, щоденники обліку виробничої практики, виробничі характеристики учнів, наряди виконаних кваліфікаційних пробних робіт розглядаються кваліфікаційною комісією та оформляються протоколом кваліфікаційної проміжної (поетапної) атестації (форма додається), який зберігається у навчальному закладі протягом 75 років. Всі інші документи щодо поетапної атестації підлягають збереженню до завершення навчання учнями.
  Організація проведення Державної кваліфікаційної атестації Державна кваліфікаційна атестація (ДКА) – завершальний етап навчального процесу, що проводиться державною кваліфікаційною комісією з метою визначення рівня кваліфікації та підготовки випускників до самостійної роботи з обраної професії чи спеціальності, вміння орієнтуватися в різних виробничих ситуаціях.
  За місяць до початку календарного року директор формує склад кваліфікаційної комісії (який погоджує з відділом професійно-технічної освіти Головного управління освіти і науки) та видає наказ про створення постійно діючої кваліфікаційної комісії. Вимоги щодо формування кількісного та представницького складу викладені у Положенні про організацію навчально-виробничого процесу, затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 року № 419 п.6.
  При проведенні ДКА перша її складова залишається без змін – обов’язкове виконання пробної кваліфікаційної роботи. Форму проведення другої складової (захист дипломної або творчої роботи) визначає педагогічна рада в залежності від складності професії та рівня кваліфікації. Якщо при підготовці кваліфікаційних робітників навчальними планами передбачено присвоєння 4-го кваліфікаційного розряду, випускникам рекомендується виконувати дипломну роботу.
  Дипломна робота виконуються з метою перевірки знань та умінь учнів, вміння застосовувати одержані професійні знання, користування довідковою літературою, нормативно-технічною документацією, спонукання учнів до творчої праці.
  Теми дипломних робіт повинні відповідати змісту виробничої практики учнів, освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника з конкретної професії, визначаються викладачами професійно-теоретичної підготовки разом з майстрами виробничого навчання, розглядаються методичними комісіями та затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи та видаються учням до початку виробничої практики.
  Для розгляду Державної кваліфікаційної комісії подаються такі ж документи, як і на поетапну атестацію. Результати оформляються у протоколі, який приведено у Положенні про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту.
  Державною кваліфікаційною комісією розглядаються результати проведення кваліфікаційних пробних робіт, іспиту з професійно-теоретичної підготовки або захисту дипломної роботи, навчальні досягнення учнів, виробничі характеристики та присвоюється відповідна кваліфікація і оформляється протокол.
  Терміни зберігання облікових документів для державної кваліфікаційної атестації та проміжної (поетапної) атестації – ідентичні (визначені п.6.24 Положення про організацію навчально-виробничого процесу).
                                                                                      Виконання дипломної роботи
  Важливою складовою підсумків навчання для учнів професійно-технічних навчальних закладів є захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що її замінює.
  Дипломна робота – це вид кваліфікаційної роботи, головним змістом якої є розв’язання актуальної виробничої проблеми. Тема дипломної роботи повинна починатися зі слів «Технологія …», «Технологічний процес …». У назві дипломної роботи не дозволяється використовувати скорочення (абревіатури), крім загальноприйнятих.
                                                                   Терміни видачі завдання на дипломну роботу
 Завдання на дипломну роботу повинні бути розглянуті на засіданні методичної комісії з даного фаху, затверджені заступником директора з навчально-виробничої роботи та видані учням випускних груп не пізніше, ніж як за 2-3 тижні до початку виробничої практики.
                                                                    Метою виконання дипломної роботи є:
1. Засвоєння учнями методів розробки та технологічного рішення визначеного завдання.
2. Закріплення навичок самостійної роботи з спеціальною та технічною літературою, узагальнення матеріалу, засвоєного під час виробничої практики.
3. Перевірка рівня готовності учнів до самостійної роботи за обраною професією, відповідно до таких критеріїв:

 • учень повинен чітко усвідомлювати поставлені перед ним завдання;
 • витримати технологічну послідовність виконання роботи;
 • визначати матеріали та інструменти, якими будуть виконуватися роботи;
 • здійснювати економічні розрахунки;
 • визначати матеріальні затрати;
 • чітко дотримуватися правил з охорони праці.

4. Перевірка навичок з використання навчально-технологічної документації.
5. Контроль за вмінням чітко формулювати свої думки, читати креслення, здійснювати технічні розрахунки та розробляти карти технологічних процесів.
                                                             ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
  Дипломна робота повинна включати текстову частину (пояснювальну записку обсягом 30-40 аркушів рукописного тексту або 20-30 авторських аркушів), графічну частину – креслення, виконані на аркушах формату А1(594х841мм), а також обов’язково – відгук керівника дипломної роботи.
  Допускається заміна графічної частини виготовленням макету чи виконання творчого завдання відповідно до теми дипломної роботи.
                                                                     Текстова частина дипломної роботи
 Текст пояснювальної записки виконується чорнилом (пастою) одного кольору (чорного або синього) або шляхом друкування:

 • формат аркушів – А4;
 • шрифт – Times New Roman 14 пунктів;
 • міжрядковий інтервал – 1,5 лінії;
 • поля – праворуч – 20 мм, вгорі та знизу – 10 мм, ліворуч – 30 мм;
 • відстань між заголовком та текстом має бути в межах 15-20 мм.
 • мова – українська.

 Матеріал викладається у логічній і технологічній послідовності. Логічно-смислові частини тексту виділяють за допомогою абзаців. Технологічні терміни і визначення виділяють, підкреслюють лініями різних конфігурацій залежно від технологічної послідовності.
  Зміст включає найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаних літературних джерел, додатками, якщо вони є.
  Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки в змісті або наводити їх у іншій редакції, порівняно із заголовком у тексті, не дозволяється. Усі заголовки в змісті починаються з великої літери без крапки в кінці.
Наприклад:
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛІВ
1.1.Опис фізичних та хімічних властивостей матеріалів
1.2.Спосіб приготування сумішей
РОЗДІЛ 2. Охорона праці
ЛІТЕРАТУРА
  Нумерація сторінок наскрізна, номер сторінки проставляють у верхньому правому куті.
  Титульний аркуш та завдання на дипломну роботу не нумерується.
 Вступ, кожний розділ, підрозділ, висновок, список літературних джерел та відгук починається з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після завершення попереднього.
 Розділи, підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Заголовки розділів друкують великими літерами та розміщують по середині відносно основного тексту. Заголовки підрозділів друкують з абзацним відступом.
 Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, відокремленій крапкою (наприклад: 1.1., 1.2. тощо).
 Вимоги до обсягів та змістового наповнення кожного з розділів дипломної роботи:

 1.  Вступ (2-3 сторінки) повинен містити обґрунтування актуальності і практичного значення обраної теми дипломної роботи. Вмотивовано довести, що виходячи із сучасного стану розвитку економіки регіону обрана тема є актуальною, як з точки зору теоретичних знань, так і з практичних умінь та навичок.
 2. Розділ 1. (3-4 сторінки) пов’язаний, як правило, з матеріалознавством: необхідно визначити матеріали для виконання певної конкретної роботи, описати їх фізичні та хімічні властивості, спосіб приготування, а також зробити узагальнений висновок про доцільність використання саме цих матеріалів.
 3. Розділ 2. (3-4 сторінки) – подається за потребою у вигляді таблиці або рисунка, назви, характеристики і способів застосування інструментів. Далі, за наведеним алгоритмом, описуються пристрої та інвентар.
 4. Розділ 3. (10-12 сторінок) – це найбільша частина роботи. Учні самостійно складають технологічні карти або використовують вже існуючі, описують послідовність виконання технологічних операцій у ході виконання цієї роботи. У цьому розділі використовують рисунки, схеми, що ілюструють технологічний процес. Описують новітній досвід, інноваційні технології та методи виконання робіт.
 5. Розділ 4 (1-2сторінки) може містити схематичне зображення робочої ділянки згідно із вимогами наукової організації праці до певної конкретної роботи.
 6. Розділ 5 (2-3сторінки) – наводяться норми та розцінки на необхідні технологічні роботи.
 7.   Розділ 6 (4-5сторінок) відображає поетапний контроль за якістю виконання та використанням необхідних матеріалів, інструментів, пристроїв, дотримання технологічних вимог, допустимих норм відхилень, що представлені у табличній формі разом із критеріями оцінки якості. Обов’язково надається перелік можливих дефектів, зазначаючи причини їх виникнення та способи усунення.
 8. Розділ 7 (2-3сторінки) охоплює заходи з охорони праці відповідно до вимог нормативних документів та стандартів ГОСТа.
 9. Висновок (1-2сторінки) – завершальна частина дипломної роботи, у якій узагальнюється поданий матеріал та розкривається практичне значення теми дипломної роботи.
 10.  Список літературних джерел (1-2сторінки) подається у такій послідовності:
 • перелік інструкцій та нормативних документів;
 • навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами;
 • додаткова література, довідники, періодичні видання.

  Підручники та посібники описують таким чином: прізвище та ініціали автора, назва підручника, місце видання, видавництво, рік видання.
 Додатки – матеріали, що доповнюють основні положення роботи. Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням вгорі в середині сторінки слова «Додаток» і його позначенням великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.
Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.
 У відгуку керівника дипломної роботи має зазначатися:

 • головна мета дипломної роботи;
 • ступінь відповідності виконаної дипломної роботи завданню;
 • рівень підготовленості випускника ПТНЗ до прийняття сучасних рішень;
 • рівень професійних умінь та знань випускника ПТНЗ, його особисті здобутки;
 • відповідність якості підготовки випускника ПТНЗ вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та можливості щодо присвоєння йому відповідної кваліфікації.

При виконанні творчої роботи необхідно надати наступні матеріали:

 • тема творчої роботи;
 • пояснювальна записка (2-3 сторінки);
 • технологічна карта та пояснення щодо виконання технологічного процесу (3-5 сторінок);
 • дотримання вимог з питань охорони праці під час виконання творчої роботи;
 • відгук на якість виконання творчої роботи.

                                                           ФОРМИ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ
  Групові консультації надаються для всіх учнів групи. Мета їх проведення – ознайомлення з вимогами щодо до змісту та оформлення дипломної роботи. Окремі розділи пояснюють та консультують, розбивши групу на підгрупи або індивідуально і акцентують увагу на особливостях виконання кожного з розділів дипломної роботи.
 У подальшому консультації можуть надаватися індивідуально та групам і підгрупам учнів залежно від потреби.
 Кількість годин на проведення консультацій визначається навчальним закладом.