Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

Інноваційні технології навчання при підготовці кваліфікованих фахівця

       ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного

суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури

всього населення набувають вирішального значення для економічного і поступу

країни.

       Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча,

культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до

самоосвіти і саморозвитку, особистість, яка вміє критично мислити, опрацьовувати

різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого

розв'язання проблеми. 

     Виведення освіти в Україні на новий рівень, рівень розвинутих країн світу,

можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки та впровадження у навчання інновацій. Перехід на інноваційний характер навчання передбачає серйозну роботу над створенням

науково обґрунтованої педагогічної системи, вимагає спеціальних досліджень, координації зусиль дидактів, методистів, педагогів, психологів, а також напруженої праці педагогів-практиків.
   Донедавна терміни “інновація”, “інноваційний процес” у вітчизняній педагогічній літературі майже не вживалися. Зараз ситуація змінилася. І хоча трактування цих термінів у різних авторів має суттєві відмінності, у практиці вони використовуються досить широко, що свідчить про становлення нового напряму у педагогічній науці і практиці – педагогічної інноватики.
   Якщо новація – це потенційно можлива зміна, то інновація – це зміна реалізована, така, яка з можливості стала реальністю. 
   Сьогодні ліцей, як і більшість навчальних закладів системи ПТО, в тій чи іншій мірі працює у інноваційному режимі.
 Найважливіший принцип сучасного навчання в ліцеї – його спрямованість на те, щоб навчити учнів не лише пристосовуватися, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних змін.
   Процес професійного виховання учнів ліцею починається з першого ж дня їхнього навчання в нашому навчальному закладі. Професійна спрямованість викладання фізики, хімії, математики, української мови і літератури формує нові уявлення учнів про ці предмети і про майбутню професію в цілому. 
   Кожний викладач ліцею намагається впроваджувати ефективні форми і методи навчання. Найбільш популярними серед викладачів ліцею є такі педагогічні технології:
- інформаційно-розвивальні, які передбачають виклад теоретичних відомостей під час проведення лекції або семінарського заняття; організацію самостійної роботи учнів з вивчення нових знань з теоретичних джерел, інструкцій, комп'ютерних засобів навчання.
-діяльнісні, спрямовані на підготовку фахівця, здатного кваліфіковано розв'язувати виробничі завдання. Ці технології передбачають проведення аналізу виробничих ситуацій, розв'язання ситуативних виробничих завдань, ділові ігри, моделювання професійної діяльності в навчальному процесі, організацію професійно спрямованої дослідницько-пошукової роботи тощо.
- розвивальні, спрямовані на професійний розвиток майбутнього фахівця, здатного творчо працювати, самостійно визначати способи і засоби вирішення проблемних виробничих ситуацій тощо. До цих технологій входять – проблемне навчання, проблемні лекції, семінари, навчальні дискусії, лабораторно-практичні роботи з елементами дослідництва, діяльності, ігри.
- особистісно орієнтовані, метою яких є формування активної, творчої особистості майбутнього фахівця, здатного самостійно будувати і коригувати свою навчально-пізнавальну діяльність. До цих технологій входить класна (незначна) і позакласна самостійна діяльність учнів, робота за індивідуальним планом, дослідницька робота, метод проектів тощо.
Значна кількість основних методичних інновацій пов'язана сьогодні із застосуванням інтерактивних методів навчання. Інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія викладача і учня. Суть його полягає в тому, що навчальний процес організований таким чином, що практично всі учні беруть участь у процесі пізнання, вони мають змогу розуміти і рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають.
У своїй практичній діяльності викладачі ліцею віддають перевагу колективній методиці взаємонавчання.  А також активно застосовують різноманітні комп'ютерні технологій, які теж є інноваційними.